Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisteripitäjä

Keskusoptiikka Hyvinkää Oy

Torikatu, 05800 Hyvinkää

puh. 019 450 710

info@keskusoptiikka.net

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aitta-Aho Leena

info@keskusoptiikka.net

www.keskusoptiikka.net

Rekisterin nimi

Keskusoptiikka Hyvinkää Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaalta saatu toimeksianto  tai muu asiallinen yhteys, Keskusoptiikan ja asiakkaan välinen asiakassuhde tai asiakkaan suostumus. Rekisterinpitäjä käyttää rekisteriä seuraaviin tarkoituksiin: Asiakkaan silmien tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus sekä seuranta ( esim. näöntarkastus) Tilastointiin, suunnitteluun ja seurantaan. Laskutukseen ja perintään sekä muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä niiden tuottamiseen asiakkaalle. Asiakkaan informointiin ja muistuttamiseen rekisterinpitäjän palveluista. Asiakaspalautteen keräämiseen, markkinointiin ja suoramarkkinointiin palvelujen ja tuotteiden kohdentamiseen. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaan esim seuraavia tietoja: Etu-ja sukunimi tai kutsumanimi. Henkilötunnus tai tätä vastaavat yksilöivä tunniste (esim. henkilöt, joilla ei ole Suomen viranomaisen myöntämää Hetua). Osoitetieto, postinumero, postitoimipaikka, kotipaikka. Puhelinnumerot, sähköpostiosoite. Sukupuoli, kansalaisuus. Työnantaja. Äidinkieli. Asiakkaan antamat lisätiedot. Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta. Lupa lähettää asiakkaan hoito-ohjeita sähköisesti, esim PL käyttöohjeita yms. Ostohistoria, ajanvaraushistoria, asiakkaan tekemä reklamaatio. Suoramarkkinointikiellot -ja suostumukset. Markkinointi ja profilointitiedot: syntymäaika arvo tai ammatti. Asiakkaan antamat muut tiedot, esim harrastukset, palautteet, asiakaskohtaiset alennukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun tuotteiden ja palveluiden käytön, tutkimuksen ( esim. näöntarkastus ) ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot. Lisäksi voidaan asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen hankkia tai saada lisätietoja myös muualta, kolmansilta osapuolilta soveltuvan lain sallimissa rajoissa.

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakastietoja luovutetaan sivullisille vain asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksella, nimenomaisen lain säännösten nojalla ja yritysjärjestelyn yhteydessä. Keskusoptiikka noudattaa tietojenkäsittelyssä soveltuvan lain mukaisia vaatimuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle perustellusti ja asiakkaan suostumuksella. Keskusoptiikka noudattaa tietojenkäsittelyssä soveltuvan lain mukaisia vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja käyttävät vain Keskusoptiikan työntekijät tai Keskusoptiikan lukuun sopimussuhteessa olevat tahot tai ammatinharjoittajat, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kaikkia Keskusoptiikan asiakasrekisteriin liittyviä ohjeita ja toimintatapoja. Rekisterin käyttöoikeudet annetaan tietojen käsittelyyn oikeuttaville henkilöille vain siinnä laajuudessaan kuin työtehtävät edellyttävät. Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla sekä Keskusoptiikan lukuun toimivilla on vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työ- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeenkin. Asiakasrekisteri on sähköinen, tiedot on suojattu riittävin teknisin ja organitoorisin toimenpitein. Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan asiakasrekistereistä -ja tiedoista annettuja säädöksiä

Please reload